Login

Signup

Trocha teorie …

Oblast dobrovolnictví upravuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů – aktuální znění naleznete zde. Úkoly spojené s prováděním tohoto zákona plní odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Tento zákon definuje základní pojmy, mj.:

Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

Dobrovolníkem může být fyzická osoba:
a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky,
b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací; v případě dlouhodobé dobrovolnické služby nebo v případě krátkodobé dobrovolnické služby, k jejímuž výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být tato smlouva písemná.

Vysílající organizací je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci.

Přijímající organizací je fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy.

Akreditace v oblasti dobrovolnické služby

Akreditaci vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby uděluje Ministerstvo vnitra ČR na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Platnost akreditace jsou 3 roky. Podmínky pro získání akreditace naleznete zde

Takto akreditované organizace mohou žádat o státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě.

Dotační příležitosti

poskytovatel účel
   
Ministerstvo vnitra ČR pro vysílající organizace